Veikla Spausdinti El. paštas
Europos Sajungos Parama Verslui

Veterinarijos farmacijos asociacija nuo 2013 m. liepos 5 d. įgyvendina projektą „Veterinarijos farmacininkų ir gydytojų kvalifikacijos kėlimas“. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Projekto tikslas - tobulinti įmonių, veikiančių veterinarijos farmacijos srityje, darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonių reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

Projekte numatytos veiklos – mokymai vadovams, finansininkams, personalo specialistams, administraciniai, pardavimų ir klientų aptarnavimo mokymai,  mokymai veterinarijos farmacijos temomis.

Bendra projekto vertė– 541.339,75 Lt, ES fondų bei bendrojo finansavimo (valstybės biudžeto) lėšų suma – 378.937,82 Lt.

Įgyvendinus projektą bus apmokyti 72 įmonių darbuotojai, kurie kels savo kvalifikaciją, taigi taps konkurencingesni rinkoje, didins savo galimybes kilti karjeros laiptais bei daugiau uždirbti. Įgiję specialybinių žinių jie dirbs operatyviau bei produktyviau ir taip stiprins savo įmonės pozicijas rinkoje. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais.