Teisės aktai Spausdinti El. paštas

TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS VETERINARINĘ FARMACIJĄ

 

  http://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/kontrole/veikla-reglamentuojantys-teises-aktai

 

 Nacionaliniai teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas


2. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas


3. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas


4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1673 ,,Dėl Veterinarinių vaistų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 449 ,,Dėl Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, Juridinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių ir Fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijavimo taisyklių
patvirtinimo“

 

6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 451 ,,Dėl Veterinarinių vaistų geros gamybos taisyklių patvirtinimo

 

7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. B1-128 ,,Dėl Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms veterinarijoje įsigyja ir naudoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžios įstaigos, privačių veterinarijos gydytojų veterinarinio aptarnavimo (paslaugų), veterinarinės farmacijos įmonės, įsigijimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“

 

8. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003m balandžio 18 d. įsakymas Nr. B1-390 „Dėl veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, naudojamų produkcijos gyvūnams, apskaitos ir naudojimo kontrolės“

 

9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. B1-84 ,,Dėl Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos patvirtinimo“

 

10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. B1-200 ,,Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo“

 

11. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. B1-201 ,,Dėl Veterinarinių vaistų prekybos ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

 

12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. B1-594 ,,Dėl Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų patvirtinimo“

 

13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. B1-735 ,,Dėl apskaitos žurnalų, formų ir jų pildymo nurodymų patvirtinimo“

 

14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. B1-575 ,,Dėl Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo iš trečiųjų šalių, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. B1-601 ,,Dėl Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

16. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. B1-426 ,,Dėl Veterinarijos vaistinių reikalavimų, didmeninės prekybos įmonių reikalavimų patvirtinimo“
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007balandžio 16 d. įsakymas Nr. B1-397 ,,Dėl Nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

17. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. B1-492 ,,Dėl Veterinarijos praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos, fizinių asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

18. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. B1-897 ,,Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

19. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-341 ,,Dėl Veterinarinių vaistų registro tvarkymo įstaigos paskyrimo“

 

20. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. B1-665 ,,Dėl Kai kurių medžiagų, turinčių hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta agonistų draudimo naudoti gyvulininkystėje reikalavimų patvirtinimo“

 

21. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. Nr. įsakymas B1-562 „Dėl veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“

 

 

22. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. B1-433 „Dėl reikalavimų veterinarijos felčeriams patvirtinimo“

 

23. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. B1-631 „Dėl reikalavimų veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų laikymo patalpoms patvirtinimo“

 

24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-753 „Dėl veterinarijos tikslams naudojamų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų skyrimo, laikymo, atsargų dydžio nustatymo bei apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-756/ B1-573 „Dėl vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“

Europiniai teisės aktai

1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200)

 

2. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009 nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL 2009 L 152, p. 11)

 

3. 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL 2010 L 15, p. 1)

 

4. 2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (OL 2008 L 334, p. 7) 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004 nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL 2009 m. L 29 p. 58)

 

5.  2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2006 nustatantis arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 229)